Booking.com heading

INVESTAVIMAS. Investuotojo žodynas

Forex valiutų rinkoje naudojamos sąvokos
A
Account history (Sąskaitos istorija) Prekybinės sąskaitos pilnų užbaigtų transakcijų ir neprekybinių operacijų sąrašas.
Ask (Pasiūlos kaina) Kaina, už kurią klientas gali nusipirkti bazinę valiutą.

В
Balance (Balansas) Galutinis visų užbaigtų prekybos operacijų prekybinėje sąskaitoje finansinis rezultatas.
Base currency (Bazinė valiuta) Pirma valiuta valiutų poros žymėjime, kurią klientas gali nusipirkti arba parduoti už kotiravimo valiutą.
Bid (Paklausos kaina) Kaina, už kurią klientas gali parduoti bazinę valiutą.

C
Candle (Žvakė) Grafiko elementas, susidedantis iš atidarymo ir uždarymo kainų, taip pat iš maksimalios ir minimalios kainų už tam tikrą laikotarpį. .
Chart (Grafikas) Kotiruočių srautas, pavaizduotas grafiškai ir susidedantis iš žvakių.
Client (Klientas) Juridinis arba privatus asmuo, susidaręs sutartį su Dileriu dėl prekybinių operacijų įvykdymo maržinalinės prekybos sąlygomis.
Client log file (Kliento log-failas) Failas, sukuriamas kliento terminalui, kuris vienos sekundės tikslumu protokoluoja visas užklausas bei įsakymus, Kliento nusiųstus Dileriui.
Client terminal (Kliento terminalas) Programinė įranga Real Trader, su kurios pagalba Klientas gali gauti kotiruotes realiajame laike, daryti rinkų techninę analizę, atlikti prekybines operacijas, išstatyti, keisti, šalinti orderius, bei gauti žinutes nuo Dilerio.
Closed position (Uždaryta pozicija) Antrosios dalies pilnai užbaigto sandėrio rezultatas.
Credit leverage (Maržinis svertas) Tai santykis tarp užstato sumos ir priklausomai nuo jos pasiskolinto kapitalo. Maržinis svertas 1:100 reiškia, kad sandorio įvykdymui prekybinėje sąskaitoje būtina turėti sumą 100 kartų mažesnę nei sandorio suma.
Cross currency (Kryžminis kursas) Dviejų valiutų santykis, išplaukiantis iš jų kurso su trečios valiutos kursu santykio. Pasaulinės rinkos operacijose dažnai naudojami kryžminiai kursai su JAV doleriu, todėl kad JAV doleris yra ne tik pagrindinė rezervinė valiuta, bet ir sandorio valiuta daugumoje valiutinių operacijų.
Currency pair (Valiutų pora) Prekybinės operacijos objektas, kurios pagrindas yra vienos valiutos kurso pakeitimas kitos valiutos kurso atžvilgiu.
Currency quote (Valiutų kursas) Tai vienos šalies piniginio vieneto kaina išreikšta per kitos šalies piniginį vienetą.

D
Dealer (Dileris) Kompanijos atstovas, užtikrinantis sandėrių sudarymą bei visų atsiskaitymų su klientais pagal sutartį įvykdymą.

E
Expert advisor (Patarėjas) Prekybinės sąskaitos valdymo algoritmas, programos pavidalo MetaQuotes Language II specializuota kalba. Programa, naudojant Kliento terminalą, nusiunčia į serverį užklausas bei gautus įsakymus.

F
Fast market (Greitoji rinka) Tai rinka, pasižyminti valiutų kursų pasikeitimo dinamika. Šiai rinkai būdingos kainų spragos (gaps)
Finished transaction (Pilnai užbaigta transakcija) Susideda iš dviejų tos paties apimties priešingų prekybinių operacijų (pozicijos atidarymas ir pozicijos uždarymas): pirkimo su paskesniu pardavimu arba pardavimu su paskesniu pirkimu.
Force majeur (Nenugalimos aplinkybės) Įvykiai, kurių negalima buvo nei numatyti, nei nuo jų apsisaugoti. Jiems priskiriamos stichinės nelaimės, karai, teroristiniai aktai, vyriausybių bei įstatyminių ir vykdomųjų valstybinių organų veiksmai, kompiuterinių chuliganų įsibrovimai ir kiti neteisėti veiksmai nukreipti prieš bendrovės serverius.
Free margin (Laisva marža) Piniginės lėšos sąskaitoje, kurios gali būti panaudotos einamųjų pozicijų palaikymui arba naujų pozicijų atidarymui.

G
Gap (Kainų spraga) Bet kuri iš dviejų situacijų, kai arba einamosios kotiruotės Bid didesnės už prieš tai buvusias kotiruotes Ask, arba einamosios kotiruotės Ask didesnės už prieš tai buvusias kotiruotes Bid.

H
Hedging (Hedžingas) Rizikos sumažinimas per priešpriešinius sandorius.

I
Instrument (Instrumentas) Valiutų pora arba skirtumo kontraktas (CFD).

L
Leverage (Svertas) Nuosavų bei pasiskolintų pinigų naudojimo santykis, prekybinių operacijų įvykdymui; kreditas, banko suteiktas Klientui, maržinės prekybos operacijų įvykdymui.
Limit order (Limitinis orderis) Orderis, kuriuo klientas nustato limitą arba kainai, arba sandorio įvykdymo laikui, arba jiems abiems. Limitinis orderis – priešybė rinkos įsakymui, kurio užduotis vykdyti sandorius geriausia kaina.
Locked positions (Užrakintos pozicijos) Pozicijos atidarytos prekybinėje sąskaitoje, vienu ir tuo pačiu instrumentu ir vienos apimties, pardavimas bei pirkimas.
Long (Ilga pozicija) Instrumento pirkimas tikintis kurso augimo. Kalbant apie valiutų poras: bazinės valiutos už kotiravimo valiutą pirkimas.
Lot (Lotas) Sandorio suma, fiksuotas minimalus dydis kuris lygus 100 000 bazinės valiutos kiekiui.

М
Margin (Marža) Reikalaujamas piniginis užtikrinimas atidarytų pozicijų palaikymui.
Marginal trading (Maržinė prekyba) Prekybinių operacijų įvykdymas naudojant maržinį svertą, kai Klientas turi galimybę vykdyti prekybines operacijas sumomis, gerokai didesnėmis nei jis pats disponuoja savo sąskaitoje.
Market opening (Rinkos atidarymas) Prekybos atnaujinimas po išeiginių dienų bei šventadienių arba po prekybinių sesijų pertraukos.

N
Nonmarket quote (Nerinkos kotiruotė) Kotiruotė, tenkinanti visas šias sąlygas:

  1. esminis kainos trūkio buvimas;
  2. kainos sugrįžimas po nedidelio laiko tarpo į ankstesnį lygį susidarant kainos trūkiui;
  3. kainos dinamikos nebuvimas prieš šios kotiruotės atsiradimą;
  4. galinčių paveikti instrumento kursą makroekonominių įvykių arba korporacinių naujienų nebuvimas kotiruotės atsiradimo momentu.

Normal market conditions (Normalios rinkos sąlygos) Rinkos būsena, tenkinanti visas šias sąlygas:

  1. didelių pertraukų kotiruočių įplaukose į prekybinę platformą nebuvimas;
  2. smarkios kainų dinamikos nebuvimas;
  3. žymių kainų trūkių nebuvimas.

Nontrading operation (Neprekybinė operacija) Piniginių lėšų į sąskaitą įnešimo arba nuėmimo operacija, o taip pat kreditų suteikimo ar grąžinimo operacijos.

O
Opened position (Atidaryta pozicija) Pirmos dalies pilnai užbaigto sandorio rezultatas.
Opening gap (Kainų spraga, rinkai atidarant) Bet kuri iš dviejų situacijų, kai arba rinkos atidarymo kotiruotės Bid didesnis už rinkos uždarymo kotiruotes Ask, arba rinkos atidarymo kotiruotės Ask didesnės už rinkos uždarymo kotiruotes Bid.
Order (Orderis) Instrukcija pozicijos atidarymui arba uždarymui, orderio lygio išstatymui, pakeitimui arba pašalinimui.
Overnight (Overnight‘as) Atidarytos pozicijos perėjimas į sekančią darbo dieną.

P
Plain market (Plonoji rinka) Būsena, kai kotiruotės per ilgą laikotarpį įplaukia į prekybinę platformą rečiau nei esant normalioms rinkos sąlygoms. Plonajai rinkai būdingas žemas likvidumas.
Point (Punktas / Pipsas) Nustatomosios kotiruotės mažiausias vienetas. Išskyrus Japoniškąją jeną, kurios punktas lygus 0,0001 valiutos vieneto. Jenos punktas lygus 0,01. 100 pipsų vadinami figūra arba didele figūra.
Prekybinės platformos laikas Laiko juosta, kurioje yra fiksuojami visi įvykiai serverio log-faile.


R
Request (Užklausa) (base currency) Instrukcija kotiruotės gavimui. Užklausa neįpareigoja atlikti sandorio.
Reverse currency (Atvirkšti kotiruotė) Tai kotiruotė, kurioje JAV doleris yra antroje vietoje valiutų poroje. Atvirkšti kotiruotė rodo kiek JAV dolerių yra nacionalinės valiutos vienete. Pvz., GPB/USD, EUR/USD, AUD/USD.

Q
Quote (Kotiruotė) Informacija apie instrumento dabartinį kursą, atvaizduota naudojant Bid ir Ask
Quote currency (Kotiravimo valiuta) Antra valiuta valiutų poros žymėjime, už kurią galima nusipirkti arba parduoti bazinę valiutą.

S
Server (Serveris) Programinė įranga RealTrader Server, kuri aprūpina kotiruočių tiekimą ir atlieka Kliento įsakymų apdorojimą realiame laike.
Server log file (Serverio log-failas) Failas, sukuriamas serveriu, kuris vienos sekundės tikslumu protokoluoja visas užklausas bei įsakymus, nusiųstas Dileriui Klientu, taip pat ir jų apdorojimo rezultatą.
Short (Trumpa pozicija) Instrumento pardavimas tikintis kurso smukimo. Kalbant apie valiutų poras: bazinės valiutos už kotiravimo valiutą pardavimas.
Spot (Spot-kursas) Vienos šalies valiutos kaina, nustatyta sandorio sudarymo metu, kuri išreikšta kitos šalies valiutoje, su sąlyga, kad bankai-kontragentai pasikeis valiutomis sekančią darbo dieną po sandorio sudarymo.
Spread (Spread‘as / Paplitimas) Skirtumas tarp bazinės valiutos pirkimo ir pardavimo kainų išreikštas punktuose.
Straight currency (Tiesioginės kotiruotės) Tai kotiruotė, kurioje JAV doleris yra pirmoje vietoje valiutų poroje. Tiesioginė kotiruotė rodo kiek nacionalinės valiutos vieneto yra JAV doleryje. Pvz., USD/CHF, USD/JPY.
Streaming currency rates (Kotiruočių srautas) Kotiruočių seka kiekvienam instrumentui, įplaukianti į prekybinę platformą.
Swap (Svopų sandoriai / Apsikeitimų sandoriai) Atidarant poziciją, Jūs gaunate procentą iš depozito, kuris yra Jūsų sąskaitoje, market-maker JAV doleriais, bet prarandate procentą iš kredito kitoje valiutoje atidarytos pozicijos. Skirtumas tarp kredito ir depozito statomų sumų nulemia ar Jūs gausite procentą ar tas procentas bus išskaičiuotas iš Jūsų. Svopai atsiranda tik tada, kai pozicija nebuvo uždaryta paros bėgyje. Svopų sandorių apimtys imamos iš lentelės, svopų sandorių kiekis yra lygus skirtumui tarp pozicijos atidarymo bei pozicijos uždarymo valiutavimo datų.

No comments:

Post a Comment